20 november 2023, version 1.0

Integritetspolicy

Avseende behandling av personuppgifter i PictureMyLife Dagboken

Om PictureMyLife Dagboken

Denna information riktar sig till användarna av PictureMyLife Dagboken och beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter om Prenumerant (eller en kontaktperson för en Prenumerant), Huvudperson samt Inbjudna till Dagboken när vi behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål. Utgångspunkten är att denna behandling ska vara transparent och att information ska kunna tillhandahållas till den registrerade om varför, när och hur denna behandling kan komma att ske. Med behandling avses hantering, insamling, lagring, bearbetning och/eller radering av personuppgifter.

Begrepp som används i denna integritetspolicy ska ha den innebörd som framgår av våra allmänna villkor och/eller användarvillkor.

Vid frågor om vårt integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Frågor och Klagomål”.

Personuppgiftsansvar

Picture My Life Communication AB, org.nr. 556982-7792, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som framgår av denna integritetspolicy och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

En del behandling utför vi på uppdrag av Prenumeranten. För sådan behandling är vi personuppgiftsbiträde och har därför ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga Prenumeranter för att reglera behandlingen.

Inlägg i Dagboken

Kärnan i Dagboken är att publicera händelser och att främja kommunikation, i detta liknar Dagboken sociala medier. En fundamental skillnad är att det endast är de inbjudna, max 30 stycken, som kan ta del av detta.

För Huvudpersonen finns en funktion där man kan ange ”Viktig information om mig” samt ”Så här vill jag bli bemött”, här kan eventuellt personuppgifter anges. De data som skrivs in i dessa fritextfält är att ses som ett inlägg. Vi avråder bestämt från att känslig information delas.

Som utgångspunkt ansvarar den som publicerar något i Dagboken för det denne publicerar och är därmed att betrakta som personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som publiceringen innebär. Den verksamhet du eventuellt arbetar inom och som tillhandahåller Dagboken för dig kan också vara personuppgiftsansvarig om den har möjlighet att påverka eller bestämma över inläggen.

Personuppgifter som behandlas

För att få tillgång till och använda Dagboken kommer Prenumerant, Huvudperson och Inbjudna att behöva lämna personuppgifter.

Vi kommer/kan komma att samla in, behandla och lagra följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress, e-postadress, telefonnummer
 • IP-adressen som du använder Dagboken från
 • Uppgifter för direktbetalning eller fakturering och uppgifter om betalningshistorik
 • Bild på Huvudperson
 • Andra uppgifter som förmedlas till oss per e-post eller genom andra kommunikationskanaler, t.ex. i samband med kontakter med vår kundtjänst/support

När behandlar vi dina personuppgifter och varför?

När vi ingår avtal med Prenumerant och under avtalstiden

Vi behandlar personuppgifter i samband med att vi sluter Prenumerationsavtal med en Prenumerant samt under avtalstiden. Vi samlar då in och behandlar till exempel kontaktuppgifter, adresser, uppgifter för direktbetalning eller fakturering; det som krävs för att ingå och fullgöra avtalet samt för att kunna motta och säkerställa betalning. Till ett Prenumerationsavtal räknas även gratis provperioder, men i dessa fall behöver inte uppgifterna för betalning eller faktura uppges.

Under avtalstiden behandlar vi även uppgifter i syfte att kunna bemöta och bistå Prenumeranter i samband med kundtjänst- och/eller supportärenden.

Den rättsliga grunden, för det fall Prenumeranten är en privatperson, är att ingå respektive fullgöra avtalet med Prenumeranten.

För det fall Prenumeranten är en juridisk person såsom ett företag eller en annan organisation, en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte ingå respektive fullgöra avtalet med Prenumeranten, dvs. det företag eller den organisation som du representerar (intresseavvägning) samt rättslig förpliktelse vad gäller bokföring.

När du blir inbjuden till och använder en Dagbok

När du blir inbjuden till en dagbok behöver du skapa en användare på PictureMyLife för att kunna använda Dagboken. Vi samlar då in namn, e-post, telefonnummer samt vilken verksamhetstyp du representerar.

Under avtalstiden behandlar vi även uppgifter i syfte att kunna bemöta och bistå dig i samband med kundtjänst- och/eller supportärenden.

Den rättsliga grunden är att fullgöra avtal med den registrerade.

Övrigt

Vi kan också komma att behandla personuppgifter för följande ändamål:

 • Verifiera identiteter vid inloggning och kunna spåra eventuella missbruk.
 • Informera om ändringar i Dagboken och Villkoren, liksom därtill relaterade ämnen.
 • Säkerställa att endast personer med rätt behörigheter kan tillgodogöra sig information i en eller flera Dagböcker.
 • Att användarna i en Dagbok (Administratör, Huvudpersonen samt de Inbjudna) säkert ska veta vem som är vem och på det sättet kunna kommunicera tryggt.
 • Förhindra förlust och förebygga bedrägeri (till exempel genom identitetskontroll) och annat missbruk av Dagboken.

Den rättsliga grunden för sådan behandling är att fullgöra avtal med den registrerade eller, i den utsträckning vi har ett avtal med det företag eller den organisation du företräder, för att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra avtalet ifråga (intresseavvägning).

I Dagboken kan det förekomma länkar som omdirigerar dig till andra webbplatser eller applikationer. Vi ansvarar inte för sådana webbplatsers hantering av personuppgifter utan rekommenderar att du noggrant granskar dessa villkor. Så kan exempelvis vara fallet när du identifierar dig med Freja eID (eller motsvarande funktion som PictureMyLife använder).

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy, våra Allmänna Villkor eller Användarvillkoren eller så länge som krävs enligt lag (till exempel för bevarande av bokföring).

Utlämning av personuppgifter till annan

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot dig, kunder och/eller samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas till tredje part i reklamsyfte. Vi kan också dela med oss av personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav.

Vi tillser alltid att det finns rättslig grund för utlämningen och, i den utsträckning mottagaren behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde till oss, att det har ingåtts personuppgiftsbiträdesavtal för att reglera behandlingen.

Vi kan, i enlighet med ovan, komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantören av GetAccept eller motsvarande leverantör, som tillhandahåller ett system för elektroniska signaturer, samt andra leverantörer och samarbetspartners..

Vi strävar efter att inte överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer vi tillse att nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen av personuppgifterna är laglig och att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en skyddsnivå som motsvarar den inom EU/EES.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett flertal rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. En sammanfattning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning framgår nedan.

Rätt till tillgång Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig och som vi behandlar.
Rätt till rättelse Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta dessa.
Rätt till radering Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandla personuppgifterna ska de raderas.
Rätt att göra invändningar Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.
Rätt till begränsning av behandling I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.
Rätt till dataportabilitet Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Notera att åtgärder enligt ovan kan komma att begränsa åtkomsten till och användningen av Dagboken. En begäran enligt ovan skickas enklast till hello@picturemylife eller på nedan angivna kontaktuppgifter.

Frågor och klagomål

Om du har frågor om eller synpunkter på vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande kontaktuppgifter:

PictureMyLife Communication AB, Box 455, 701 49 Örebro
E-post: hello@picturemylife.se

Du har alltid rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.