22 december 2023, version 1.01

Allmänna villkor

Avseende Avtal för PictureMyLife Dagboken

De här begreppen använder vi i PictureMyLife

Dagboken. Webb-appen levereras som en tjänst av PictureMyLife, vilket är en digital, multimodal kontaktbok. I Dagboken kan man publicera inlägg, kommentera, skapa instruktioner och på andra sätt främja kommunikation, med syfte att stödja Huvudpersonen. Dagboken är den tekniska lösningen som ger möjlighet till exempelvis kommunikation mellan Inbjudna.

Huvudperson. Den person som Dagbok/Tjänster skapas för. Kärt barn har många namn – brukare, klient, deltagare, elev är andra vanliga namn. Vi använder Huvudperson för att betona hur viktig personen är.

Formell ägare. En Huvudperson som är myndig är också Formell ägare av innehållet i Dagboken. Om Huvudperson är omyndig, är vårdnadshavare eller god man eller förvaltare Formell ägare av innehållet i Dagboken. Den Formelle ägaren behöver inte vara densamme som Prenumerant.

Prenumerant. Den som betalar prenumerationen och som också är att se som kund i dagligt tal. Kan vara en juridisk person som till exempel en skola eller organisation som driver boende, dagverksamhet, en förälder, det kan också vara Huvudperson. Prenumerant som inte är Formell ägare måste alltid inhämta Formell ägares tillstånd att starta en Dagbok.

Administratör. Prenumerant blir också administratör av Dagboken. En Administratör har den mest kraftfulla rollen i Dagboken.

Inbjudna. Personer som är inbjudna att samverka i Dagboken. Till exempel personal, familj och anhöriga, vänner.

1. Inledande bestämmelser – allmänt om Dagboken

1.1

PictureMyLife Communication AB, 556982-7792 (”PictureMyLife”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller som en tjänst via prenumeration en digital, multimodal kontaktbok (”Dagboken”). PictureMyLife är till för barn, unga och vuxna som här benämns ”Huvudpersonen” med behov av kommunikativt stöd samt anhöriga och stödpersoner som exempelvis vill kunna förbättra kommunikation sinsemellan i det dagliga livet.

1.2

Dagboken specificeras och avtalas i ”Prenumerationsavtal” mellan PictureMyLife och Prenumerant.

1.3

Dessa Allmänna villkor (”Allmänna villkor”) reglerar omfattningen av och Prenumerantens tillgång till Dagboken. Allmänna villkor ingår som bilaga till ”Prenumerationsavtalet”.

1.4

En användare blir tilldelad en roll i samband med inbjudan. Rollen avgör vad man har rätt att se och göra i Dagboken. I Dagboken benämns den roll som Prenumerant har som Administratör eller förkortat Admin, varmed avses företrädare för Prenumerant (till exempel en lärare eller pedagog) som kan vidta åtgärder i syfte att ge Huvudpersonen och dennes vårdnadshavare/god man och andra tillgång till Dagboken genom inbjudan.

1.5

Begrepp som används här men som inte är definierade, har den betydelse de givits i Prenumerationsavtal eller Användarvillkor.

2. Licens, nyttjanderätt och godkännande av allmänna villkor

2.1

PictureMyLife upplåter härmed och Prenumerant erhåller en icke exklusiv, icke överlåtbar, tidsbegränsad rätt att använda Dagboken i enlighet med Avtalet. Licensen är villkorad av att Avgiften är rätteligen erlagd. Prenumerant äger inte rätt att underlicensiera Dagboken till annan. Med varje prenumeration följer en rätt till 30 Inbjudna (till exempel anhöriga, stödpersoner, lärare) som Administratör kan bjuda in för att följa med och delta i Dagboken.

2.2

Genom att underteckna Prenumerationsavtal och/eller att skapa Dagboken godkänner Prenumerant dessa Allmänna villkor. Det innebär att PictureMyLife och Prenumerant ingår ett avtal för vilket Allmänna villkor gäller.

2.3

Inbjudna godkänner Allmänna villkor, Användarvillkor och Integritetspolicy i samband med att man accepterar inbjudan till Dagboken. Om Inbjuden är omyndig ska godkännande ske av vårdnadshavare eller förmyndare.

2.4

Den senaste versionen av Allmänna villkor finns tillgänglig på https://picturemylife.se/allmanna-villkor

3. PictureMyLifes tillhandahållande av Dagboken

3.1

PictureMyLife ska tillhandahålla Dagboken på ett fackmässigt sätt i överensstämmelse med Avtalet. Prenumerant ska, i samband med att Prenumerationsavtal, inklusive personuppgiftsbiträdesavtal, ingås godkänna Allmänna villkor, Användarvillkor och Integritetspolicy för att kunna använda Dagboken.

3.2

PictureMyLife har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Prenumerationsavtalet. PictureMyLife ansvarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

3.3

PictureMyLife använder sig av tredjepartsteknologi för utveckling och drift av Dagboken, bl.a. utvecklingsverktyg, protokoll, Internet, kommunikation med mera. PictureMyLife ansvarar inte för funktionalitet hos tredjepartsteknologi.

3.4

Vid fel i Dagboken ska PictureMyLife avhjälpa felet inom skälig tid med hänsyn till felets komplexitet, karaktär och betydelse för Prenumerant.

4. Användning PictureMyLife

4.1

Bestämmelser för användning av PictureMyLife regleras i Användarvillkor, https://picturemylife.se/anvandarvillkor/

4.2

I den utsträckning PictureMyLife behandlar personuppgifter för Prenumerants räkning har parterna ingått ett separat personuppgiftsbiträdesavtal.

Därutöver är den som publicerar något i Dagboken ansvarig för det denne publicerar och att sådan person därmed att betrakta som personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som publiceringen innebär.

Bestämmelser för Integritetspolicy, https://picturemylife.se/integritetspolicy/

5. Avgift/betalning

5.1

Prenumerant ska betala det pris (”Avgiften”) som följer av Prenumerationsavtalet. Avgift erläggs i förskott mot faktura eller via kortbetalning på det sätt och med det tidsintervall som framgår av Prenumerationsavtalet. Prenumerant ska betala faktura inom 30 dagar från fakturadatum enligt anvisningar på faktura. Utöver licensavgift kan Prenumerationsavtalet innebära Avgifter för vissa tjänster såsom utbildning och “kom-igång”.

Prenumerant ska betala kortbetalningar enligt Nets villkor.

5.2

Om tillgång till Dagboken tillhandahålls i avtal mellan PictureMyLife och tredje part (skola, boende eller daglig verksamhet) betalar tredje part för prenumerationen (som därmed är Prenumerant). Då behöver Formell ägare inte betala. Om däremot avtalet med sådan tredje part upphör kommer Formell ägare erbjudas möjlighet att överta avtalet och därmed också överta betalningsansvaret för Dagboken. Det åligger i sådant fall Formell ägare att teckna Prenumerationsavtal och registrera betalningsinformation, såsom bankkortuppgift eller fakturauppgifter, för fortsatt tillgång till Dagboken.

5.3

PictureMyLife äger rätt att en gång per år justera Avgiften för Dagboken. PictureMyLife ska avisera prisändring avseende nästkommande ettårsperiod. Om Prenumerant meddelar PictureMyLife skriftligen senast 30 dagar efter avisering skett att det ändrade priset inte accepteras (alternativt, för Prenumerant med månadsvis betalning i förskott; inte erlägger betalning för nästkommande månad) upphör Prenumerationsavtalet att gälla den sista dagen i innevarande prenumerationsperiod. Annars anses prisändringen accepterad.

5.4

Årsavgift återbetalas ej för det fall att Prenumerant avser att avsluta sin Prenumeration i förtid.

5.5

Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Påminnelse- och förekommande inkassoavgift kommer att debiteras Prenumerant.

6. Stängning av Dagboken

PictureMyLife får stänga eller begränsa Dagboken om:

  1. Prenumerant är försenad med betalning och trots påminnelse att inom 30 dagar reglera förfallet belopp inte erlägger betalning; eller
  2. Prenumerant eller Inbjudna har brutit mot åtagande enligt Avtalet (innefattande Användarvillkoren) och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter att PictureMyLife skriftligen via e-post anmodat Prenumerant att vidta rättelse; eller
  3. Prenumerant eller Inbjudna har brutit mot åtagande enligt Avtalet (innefattande Användarvillkoren) på ett sätt som inte kan rättas utan att det skadar PictureMyLife eller Dagbokens anseende.

7. Sekretess

7.1

Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information som Part erhåller genom användning eller tillhandahållande av Dagboken. Med konfidentiell information avses all information som omfattas av Dagboken med undantag för:

(a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta Avtal,

(b) upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den,

(c) upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje part utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne, och

(d) upplysning, som part är skyldig att utlämna enligt lag, förordning, domstols beslut eller börsregler eller motsvarande.

7.2

Med ”tredje man” i denna bestämmelse avses inte hel- eller delägt dotterbolag till PictureMyLife eller PictureMyLifes samarbetspartners och underkonsulter.

7.3

Sekretessåtagandet ska fortsätta att gälla under tre års tid efter det att Avtalet i övrigt har upphört att gälla.

8. Immateriella rättigheter

8.1

PictureMyLifes tillhandahållande av Dagboken till Prenumerant ska inte på något sätt innebära att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåtits till Prenumerant. All ägande- och upphovsrätt till Dagboken tillhör PictureMyLife.

8.2

PictureMyLife erhåller inte någon ägande- eller upphovsrätt till material som tillförs Dagboken av Inbjudna.

8.3

PictureMyLife åtar sig att ersätta Prenumerant för de ersättningar och skadestånd som Prenumerant genom förlikning eller dom åläggs att erlägga om Dagboken gör intrång i immateriell rättighet gällande i Sverige genom Prenumerants nyttjande av Dagboken i enlighet med detta Avtal.

Vid ett påstående om intrång ska PictureMyLife på Prenumerantens begäran – om intrång slutligt befinns föreligga – på egen bekostnad och i eget val antingen (i) tillförsäkra Prenumeranten rätten till fortsatt nyttjande av Dagboken eller (ii) byta ut omtvistad del av Dagboken mot del som inte gör intrång eller (iii) säga upp avtalet och återbetala Avgiften för den senaste 12-månadersperioden.

8.4

På motsvarande sätt är Prenumerant skyldig att hålla PictureMyLife skadeslös om material som Prenumerant eller andra Inbjudna tillhandahåller PictureMyLife orsakar intrång i tredje mans immaterialrätt.

8.5

Åtagandena ovan förutsätter att PictureMyLife respektive Prenumerant utan dröjsmål informeras om det påstådda intrånget och ges möjlighet att bestämma över hur försvaret och eventuell förlikning ska hanteras.

8.6

PictureMyLife ansvarar inte för intrång i annans rätt som orsakats av att Prenumerant använder Dagboken i strid med Avtalet eller av Prenumerants modifiering av Dagboken. Prenumerant ska hålla PictureMyLife skadeslöst för alla kostnader, avgifter, skadestånd, krav och andra utgifter som PictureMyLife orsakas av sådan modifiering eller användning.

8.7

Administratör, Huvudperson och Inbjudna får gärna ladda ned, visa upp eller skriva ut information från Dagboken i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna information är emellertid endast avsedd för eget personligt, icke-kommersiellt bruk. Denna rätt utgör inte någon överföring av äganderätt för Dagboken eller dess material.

8.8

På alla kopior av Dagboken ska alla förekommande copyrightmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt lämnas kvar oförändrade.

9. Ändringar i Allmänna villkor

9.1

PictureMyLife äger rätt att löpande göra ändringar av Allmänna villkor.

9.2

Det åligger PictureMyLife att meddela Prenumerant om sådan ändring innan denna ändring träder i kraft.

9.3

Om Prenumerant fortsätter att använda Dagboken 30 dagar efter meddelande om att ändring har gjorts i Allmänna villkor innebär det att Prenumerant godkänner de ändrade Allmänna villkoren.

9.4

Om inte ändringen godkänns, kan tillgången till Dagboken komma att begränsas eller upphöra. Begränsning eller upphörande av Dagboken på grund av denna punkt medför ingen återbetalningsskyldighet avseende den Avgift som betalats av Prenumeranten.

10. Skadestånd

10.1

Om inte annat följer av Avtalet har part rätt till ersättning för direkt skada som den andra parten, eller någon för vilken den andra parten svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Part har således inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador, om annat inte skriftligen har överenskommits i varje enskilt fall.

10.2

PictureMyLifes skadeståndsansvar enligt denna bestämmelse är begränsat till ett belopp motsvarande ett års Avgifter för den Prenumeration som skadestånd avser.

10.3

Begränsningarna av parts skadeståndsskyldighet gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

11. Reklamation

11.1

Begäran om prisavdrag eller skadestånd ska, för att kunna göras gällande, framställas senast en månad efter det att omständigheten till grund för begäran upptäcktes eller bort upptäckas.

11.2

Reklamation ska alltid göras skriftligen.

12. Force majeure

Om PictureMyLife förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som PictureMyLife inte kunnat råda över (som blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, elavbrott, avbrott i kommunikationer, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, pandemi eller motsvarande, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits), ska det medföra framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från eventuella påföljder.

13. Överlåtelse av Avtalet

Part har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till tredje part liksom att anlita underleverantör för fullgörandet av åtaganden enligt dessa Allmänna villkor.

14. Uppsägning eller överlåtelse av Avtalet

14.1

Prenumerant kan när som helst säga upp Avtalet, dock med beaktande av punkt 5.4. PictureMyLife äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Prenumerant begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från anmodan därom. Om Prenumerant eller Inbjuden använder Dagboken på ett sätt som riskerar att orsaka badwill eller minska anseendet hos PictureMyLife ska detta alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

14.2

När Prenumeration upphör, upphör samtliga användares tillgången till Dagboken. För det fall en Prenumeration övertas av någon annan, till exempel genom att Huvudpersonen, anhörig eller annan övertar Prenumerationen, åligger det den övertagande Administratören att, i förekommande fall, tillse att Inbjudnas behörighet till Dagboken uppdateras. Vid överlåtelse av Prenumeration kommer inte några inlägg i Dagboken, i den utsträckning PictureMyLife inte instrueras annorlunda, att raderas.

15. Meddelanden

Meddelanden som enligt Avtalet ska ske skriftligen ska sändas med e-post, bud eller rekommenderat brev, till den mottagande partens adress som den angetts i Avtalet eller meddelats i enlighet med denna bestämmelse.

Meddelandet ska anses komma mottagaren tillhanda, om avsänt med e-post; första vardagen efter avsändandet, om avlämnat med bud; vid överlämnandet till mottagaren, om avsänt med rekommenderat brev; tre dagar efter avlämnande för postbefordran.

16. Support

Support för Dagboken finns i första hand tillgänglig via support@picturemylife.se. Normalt besvaras frågor och ärenden inom ett par timmar, alla dagar, men undantag kan finnas beroende på belastning och särskilda förhållanden under helger och röda dagar.

17. Tvister och Jurisdiktion

17.1

Eventuella tvister som uppstår från detta Avtal ska lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingar inte leder till en lösning, ska tvisten prövas av allmän domstol med Örebro tingsrätt som första instans med tillämpning av svensk rätt.

17.2

Om en bestämmelse i dessa Allmänna villkor skulle visa sig ogiltig eller oskälig ska den bestämmelsen jämkas eller tas bort från Allmänna villkor utan att Allmänna villkor i övrigt påverkas.