20 november 2023, version 1.0

Användarvillkor

Avseende användning av PictureMyLife Dagboken

De här begreppen använder vi i PictureMyLife

Dagboken. Webb-appen som levereras som en tjänst av PictureMyLife, vilket är en digital, multimodal kontaktbok. I Dagboken kan man publicera inlägg, kommentera, skapa instruktioner och på andra sätt främja kommunikation, med syfte att stödja Huvudpersonen. Dagboken är den tekniska lösningen som ger möjlighet till exempelvis kommunikation mellan Inbjudna.

Huvudperson. Den person som Dagboken skapas för. Kärt barn har många namn – brukare, klient, deltagare, elev är andra vanliga namn. Vi använder Huvudperson för att betona hur viktig personen är.

Formell ägare. En Huvudperson som är myndig är också Formell ägare av innehållet i Dagboken. Om Huvudperson är omyndig, är vårdnadshavare eller god man eller förvaltare Formell ägare av innehållet i Dagboken. Den Formelle ägaren behöver inte vara densamme som Prenumerant.

Prenumerant. Den som betalar prenumerationen och som också är att se som kund i dagligt tal. Kan vara en juridisk person som till exempel en skola eller organisation som driver boende, dagverksamhet, en förälder, det kan också vara Huvudperson. Prenumerant som inte är Formell ägare måste alltid inhämta Formell ägares tillstånd att starta en Dagboken.

Administratör. Prenumerant blir också administratör av Dagboken. En Administratör har den mest kraftfulla rollen i Dagboken.

Inbjudna. Personer som är inbjudna att samverka i Dagboken. Till exempel personal, familj och anhöriga, vänner. I dessa Användarvillkor räknas även Prenumerant, Formell ägare och Huvudperson som Inbjudna.

1. Allmänt om Dagboken

1.1

PictureMyLife Communication AB, 556982-7792 (”PictureMyLife”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller som en tjänst via prenumeration en digital, multimodal kontaktbok (”Dagboken”).

Dessa Användarvillkor reglerar användandet av och anslutningen till Dagboken för dig som användare och riktas mot dig som är myndig. Om du är omyndig ska godkännande ske av vårdnadshavare eller förmyndare.

Dagboken vänder sig till personer med behov av kommunikativt stöd, för att användas i det dagliga livet. Detta är våra Huvudpersoner.

Med Dagboken kan Huvudpersonen, familj, vänner och personal kommunicera med bilder, ljud, filmer och text samt utföra andra tjänster. Dagboken kan användas i hemmet, i skolan, på daglig verksamhet och boenden samt för att underlätta kommunikation mellan dessa olika platser.

1.2

PictureMyLife är en webb-app och kan användas på mobil, läsplatta eller dator via en modern webbläsare (till exempel Chrome, Safari och Firefox). PictureMyLife kan sparas som en app på hemskärmen. Man behöver alltså inte ladda ner något för att komma igång.

2. Användning

2.1

Avgiften för Dagboken betalas av Prenumerant.

2.2

Bestämmelser för pris och betalning framgår i Prenumerationsavtal.

2.4

För att starta en Prenumeration behöver Prenumerant lämna de uppgifter som PictureMyLife begär, till exempel uppgifter för att fullgöra avtalet, betalningsinformation, kontaktuppgifter samt uppgifter om Huvudpersonen, den person Dagboken är ämnad för. Se Integritetspolicy för detaljer kring hur vi hanterar dessa data, https://picturemylife.se/integritetspolicy/

Prenumerant får i och med prenumerationen också rollen av Administratör i Dagboken.

2.5

För att kunna använda Dagboken behöver Administratör skapa en dagbok för Huvudpersonen samt bjuda in familj, vänner, personal. Den som är Administratör ansvarar för vilka som bjuds in till Dagboken.

2.6

För att logga in till Dagboken behöver man använda antingen e-postadress samt lösenord eller legitimera sig med Freja eID eller den leverantör av legitimeringstjänst som PictureMyLife vid var tid har stöd för.

2.7

Inloggningen är personlig för alla användare. Det är därför viktigt att hantera lösenord och andra identifikationsuppgifter på ett betryggande sätt så att andra inte kan ta del av dem. Om lösenord förloras eller om det finns misstanke om obehörigt användande av Dagboken, måste du omedelbart byta lösenord.

2.8

Vi avråder från att dela inloggning med andra.

3. Godkännande av användarvillkoren

3.1

För Prenumerant gäller: Genom att antingen signera Prenumerationsavtal (om du prenumererar via faktura) eller genom att bekräfta att du läst och godkänt dessa Användarvillkor (om du prenumererar via Kortbetalning), innebär det att Avtal ingås med PictureMyLife för vilket Användarvillkor gäller.

3.2

För Inbjuden gäller: Du godkänner Användarvillkoren i samband med att du accepterar inbjudan till Dagboken och bekräftar att du läst dem.

3.3

Den senaste version av Användarvillkor finns tillgänglig på https://picturemylife.se/anvandarvillkor/

4. Regler för användningen av Dagboken

4.1

Användningen av Dagboken ska ske på ett sätt som överensstämmer med dessa Användarvillkor.

4.2

Med undantag för sådant användande som uttryckligen tillåts häri eller stöds av Dagboken är det inte tillåtet att utan vår skriftliga tillåtelse:

i) sprida Huvudpersonens innehåll i annat medium utan dennes tillåtelse;

ii) förändra eller modifiera någon del av Dagboken eller den tekniska plattformen;

iii) försöka skaffa åtkomst till Dagboken eller innehåll genom någon annan teknologi eller något annat medel annat än genom de åtkomstsätt som PictureMyLife från tid till annan tillhandahåller, eller sådana andra funktioner som PictureMyLife uttryckligen har anvisat för detta syfte;

iv) kringgå, avaktivera eller på annat sätt störa (a) säkerhetsrelaterade funktioner inom ramen för Dagboken, (b) funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av Huvudpersonens innehåll eller (c) funktioner som inskränker användningen av Dagboken eller material tillgängligt via dem;

v) använda Dagboken eller innehåll för försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster;

vi) använda eller starta robot, spindel eller annat automatiskt system som skickar meddelanden till PictureMyLifes servrar;

vii) utan PictureMyLifes samtycke kopiera, reproducera, distribuera, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja annans innehåll eller material utöver vad som följer av dessa Användarvillkor; eller

viii) ladda upp material som är upphovsrättsligt skyddat av tredje man.

4.3

Dagboken får endast användas för de ändamål och på det sätt som den är avsedd för. Formell ägare/Administratör är till exempel ensamt ansvarig för att användningen inte ger upphov till skada eller annan olägenhet för PictureMyLife eller tredje man (exempelvis genom massanrop eller spridande av datavirus) eller strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller beslut. Användning i strid med dessa Användarvillkor kan komma att rapporteras av PictureMyLife till myndigheter.

4.4

Dagboken tillhandahålls i vid var tid gällande befintliga skick. PictureMyLife kan inte garantera att Dagboken alltid kommer att fungera utan störning eller är fri från felaktigheter och brister. Inte heller garanterar PictureMyLife att den information som erhålls vid användningen är korrekt eller tillförlitlig.

5. Integritetspolicy (behandling av kund- och personuppgifter)

5.1

Vid användning av Dagboken kommer PictureMyLife behandla personuppgifter. I den utsträckning PictureMyLife är personuppgiftsansvarig för behandlingen svarar PictureMyLife för att behandlingen av personuppgifter är förenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR). Läs mer om hur PictureMyLife behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig i vår Integritetspolicy, se https://picturemylife.se/integritetspolicy/

6. Tillhandahållande av eget innehåll

6.1

Inom ramen för Dagboken har Inbjudna möjlighet att ladda upp eget innehåll, såsom bilder, filmer, ljud och texter. Sådant innehåll blir tillgängligt för alla Inbjudna. PictureMyLife ansvarar inte för hur sådana Inbjudna använder innehållet.

6.2

Äganderätten till innehåll som Inbjudna laddar upp är denna persons eller den rättighetsinnehavare vars tillåtelse har inhämtats enligt punkt 6.4.

6.3

Administratör och Inbjudna är gentemot PictureMyLife ansvariga för innehåll som de laddar upp och konsekvenserna av uppladdningen. PictureMyLife är inte ansvarigt för innehåll som laddas upp av annan än PictureMyLife och står inte bakom annans innehåll eller vad som uttrycks i sådant innehåll. Vi kan inte garantera att det inte förekommer innehåll som är felaktigt, kränkande eller anstötligt i Dagböckerna. Om inte annat följer av lag har PictureMyLife ingen skyldighet att ta bort sådant innehåll även om vi kommer att verka för det så länge det är möjligt för oss att göra så, se även 6.5.

6.4

Administratör och Inbjudna är gentemot PictureMyLife ansvariga för att ha inhämtat samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet till uppladdning av innehåll som genom upphovsrätt eller på annat sätt helt eller delvis tillkommer sådant samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet ska även omfatta rätt att upplåta innehållet i enlighet med denna punkt 6.

Som utgångspunkt ansvarar den som publicerar något i Dagboken för det denne publicerar och är därmed att betrakta som personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som publiceringen innebär. Den verksamhet du eventuellt arbetar inom och som tillhandahåller PictureMyLife för dig kan också vara personuppgiftsansvarig om den har möjlighet att påverka eller bestämma över inläggen.

6.5

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ta bort innehåll som vi får kännedom om och som enligt vår bedömning kan uppfattas som kränkande eller olämpligt.

7. Ändringar av Dagboken

Dagboken uppdateras och förändras kontinuerligt. Det innebär att PictureMyLife har rätt att från till tid annan förändra exempelvis Dagboken till form, innehåll och natur utan föregående information.

8. Immateriella rättigheter

8.1

PictureMyLifes tillhandahållande av Dagboken till Prenumerant ska inte på något sätt innebära att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåtits till Prenumerant. All ägande- och upphovsrätt till Dagboken tillhör PictureMyLife.

8.2

PictureMyLife erhåller inte någon ägande- eller upphovsrätt till material som tillförs Dagboken av Inbjudna.

8.3

PictureMyLife ansvarar inte för intrång i annans rätt som orsakats av att Inbjuden använder Dagboken i strid med Avtalet eller av Inbjudens modifiering av Dagboken. Inbjuden ska hålla PictureMyLife skadeslöst för alla kostnader, avgifter, skadestånd, krav och andra utgifter som PictureMyLife orsakas av sådan modifiering eller användning.

8.4

Administratör och Inbjudna får gärna ladda ned, visa upp eller skriva ut information från Dagboken i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna information är emellertid endast avsedd för eget personligt, icke-kommersiellt bruk. Denna rätt utgör inte någon överföring av äganderätt för Dagboken eller dess material.

8.5

På alla kopior av Dagboken ska alla förekommande copyrightmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt lämnas kvar oförändrade.

9. Ändringar av Användarvillkoren

PictureMyLife äger rätt att löpande göra ändringar av Användarvillkoren. PictureMyLife meddelar Inbjuden om sådan ändring före att denna ändring träder i kraft.. Om Inbjuden fortsätter att använda Dagboken 30 dagar efter att ändring har gjorts i Användarvillkoren innebär det att Inbjuden godkänner de ändrade Användarvillkoren. Om inte ändringen godkänns, kan tillgången till Dagboken komma att begränsas eller upphöra.

10. Uppsägning

10.1

Prenumerant kan i rollen som Administratör när som helst säga upp Avtalet och därmed Dagboken i enlighet med Allmänna villkor dock med beaktande av att erlagd Avgift inte återbetalas utan att Avtalet upphör vid ny betalningsperiod.

10.2

Om tillgången till Dagboken tillhandahålls enligt avtal mellan PictureMyLife och tredje man, t.ex. skola, daglig verksamhet eller boende via Prenumerant, ska dessa Användarvillkor anses automatiskt uppsagda till omedelbart upphörande när avtalet mellan PictureMyLife och sådan Prenumerant upphör att gälla.

10.3

När Prenumeration upphör, upphör tillgången till Dagboken. Vid upphörande enligt punkt 10.1 eller 10.2 kan Administratör och Inbjudna exportera uppladdade media i Dagboken inom 90 dagar från upphörandet. PictureMyLife kommer att under 90 dagar från upphörandet att spara all information om Administratör samt allt innehåll som har laddats upp i Dagboken. Efter 90-dagarsperiodens utgång kommer sådan information och sådant innehåll att raderas.

För det fall en Prenumeration övertas av någon annan, till exempel genom att Huvudpersonen, anhörig eller annan övertar Prenumerationen, åligger det den övertagande Administratören att, i förekommande fall, tillse att Inbjudnas behörighet till Dagboken uppdateras. Vid överlåtelse av Prenumeration kommer inte några inlägg i Dagboken, i den utsträckning PictureMyLife inte instrueras annorlunda, att raderas.

10.4

Utan hinder av vad som i övrigt anges i denna punkt 10, har PictureMyLife rätt att spara avidentifierad information (d.v.s. information som inte längre är en personuppgift) utan begränsning i tiden.

10.5

PictureMyLife kan stänga av eller begränsa Inbjudnas tillgång till Dagboken om denne brutit mot väsentlig bestämmelse i dessa Användarvillkor, brutit mot annan bestämmelse i dessa Användarvillkor utan att vidta rättelse efter påpekande, använt Dagboken i samband med brott (eller vid skälig misstanke om sådan verksamhet), lämnat oriktiga uppgifter vid registreringen av Huvudperson eller på annat sätt visat att Inbjuden inte kan eller inte har för avsikt att följa dessa Användarvillkor.

PictureMyLife kan också komma att säga upp avtalet avseende Dagboken om vi blir skyldiga att avsluta avtalsförhållandet enligt lag eller myndighets bindande beslut eller om vi beslutar att inte längre tillhandahålla Dagboken. PictureMyLife kan också stänga av eller begränsa tillgång till Dagboken om det finns misstanke om att konto används av annan eller om konto används på ett sätt som innebär risk för övriga användare (exempelvis avsiktlig eller oavsiktlig spridning av datavirus).

 11. Ansvar

11.1

PictureMyLifes ansvar för skada är begränsat till vad som kan följa av tillämplig tvingande lag. Vi ansvarar således inte för skada som Administratör eller Inbjudna upplever att de tillfogats på grund av att

(i) Dagboken inte fungerat som förväntat,

(ii) PictureMyLife tagit bort innehåll, begränsat tillgång till Dagboken eller stängt av Huvudperson,

(iii) annan obehörigen berett sig tillträde till Huvudperson profil eller

(iv) PictureMyLife gjort ändringar i Dagboken eller Användarvillkoren.

11.2

PictureMyLifes skadeståndsansvar enligt denna bestämmelse är begränsat till ett belopp motsvarande ett års Avgifter för den Prenumeration som skadestånd avser.

11.3

Administratör och Inbjudna kan hållas ansvariga för förlust eller skada som drabbar PictureMyLife eller annan till följd av att de agerar på ett sätt som strider mot dessa Användarvillkor eller till följd av annat oaktsamt eller uppsåtligt agerande.

12. Support

Support för Dagboken finns i första hand tillgänglig via support@picturemylife.se. Normalt besvaras frågor och ärenden inom ett par timmar, alla dagar, men undantag kan finnas beroende på belastning och särskilda förhållanden under helger och röda dagar.

13. Force majeure

Om PictureMyLife förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren på grund av omständighet som PictureMyLife inte kunnat råda över (som blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, elavbrott, avbrott i kommunikationer, naturkatastrof, pandemi, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits), ska det medföra framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från eventuella påföljder.

14. Övrigt

14.1

All PictureMyLifes kommunikation med Administratör och Inbjudna sker elektroniskt genom e-post, popup-rutor i Dagboken eller vår hemsida picturemylife.se. Vid e-post använder vi oss av de kontaktuppgifter som Administratör och Inbjudna lämnat till oss. Administratör och Inbjudna är därför skyldiga att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

14.2

PictureMyLifes underlåtelse att utöva eller göra gällande rättighet i Användarvillkoren medför inte att PictureMyLife har avstått från att tillvarata sina rättigheter utan dessa kan när som helst göras gällande av PictureMyLife.

14.3

Om en bestämmelse i dessa Användarvillkor skulle visa sig ogiltig eller oskälig ska den bestämmelsen jämkas eller tas bort från Användarvillkoren utan att Användarvillkor i övrigt påverkas.

14.4

PictureMyLife har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till annan liksom att anlita underleverantör för fullgörandet av sina åtaganden enligt dessa Användarvillkor.

15. Tvister och Jurisdiktion

15.1

Eventuella tvister som uppstår från dessa Användarvillkor ska lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingar inte leder till en lösning, ska tvisten prövas av allmän domstol med Örebro tingsrätt som första instans med tillämpning av svensk rätt.

15.2

Om en bestämmelse i dessa Användarvillkor skulle visa sig ogiltig eller oskälig ska den bestämmelsen jämkas eller tas bort från Användarvillkor utan att Användarvillkor i övrigt påverkas.