Användarvillkor för PictureMyLife

PictureMyLife Communication AB (”Picture My Life”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller en digital, bildbaserad kontaktbok (”Dagboken”) och scheman (”Scheman”) för barn, unga och vuxna med behov av kognitivt stöd samt deras anhöriga och stödpersoner via webbapplikation och app (gemensamt ”Tjänsterna” och enskilt generiskt ”Tjänst”). Dessa villkor (”Villkoren”) reglerar användandet av och anslutningen till Tjänsterna.


1. Allmänt om TJÄNSTERNA

1.1 Tjänsterna vänder sig till personer med behov av kognitivt stöd (”Användare”) för att användas som ett stöd i den dagliga tillvaron. Med Dagboken kan Användaren föra en digital dagbok och skriva ned vad denne gjort en viss dag samt ladda upp filmer och bilder. I Scheman kan Användaren planera sin tid. Tjänsterna kan användas både i hemmet, i skolan, på daglig verksamhet och boenden för att underlätta integrationen och planeringen dem emellan.

1.2 Tjänsterna finns tillgängliga som webapplikation och som app för iOS och Android.

1.3 De här Villkoren gäller bland annat för hur Tjänsterna får användas och riktas mot dig som är målsman, god man eller förvaltare för Användare (”Ägare”) och Användare samt inbjudna.

2. Användarprofil

2.1 För att kunna använda Tjänsterna behöver Ägaren skapa en användarprofil för Användaren (”Användarprofilen”). Genom inställningarna i Användarprofilen kan du styra över i vilken utsträckning Användarprofilen ska vara tillgänglig för andra Användare, skola m.m.

2.2 För att skapa Användarprofil kan Ägaren komma att behöva legitimera sig med Freja eID, Bank ID eller den leverantör av legitimeringstjänst som Picture My Life vid var tid har stöd för. Vidare är det nödvändigt för Ägaren att lämna de andra uppgifter som Picture My Life begär, t.ex. personuppgifter, betalningsinformation, kontaktuppgifter och uppgifter om Användaren.

2.3 Användarprofilen är personlig och får inte användas av annan än Användaren eller Ägaren. Ägaren ansvarar gentemot Picture My Life för all aktivitet som förekommer genom Användarprofilen. Det är därför viktigt att hantera lösenord och andra identifikationsuppgifter på ett betryggande sätt så att andra inte kan ta del av dem. Om lösenord förloras, eller om det finns misstanke om obehörigt användande av Användarprofilen, måste du omedelbart kontakta oss eller den vi anvisar.

3. Godkännande av villkor

3.1 Genom att skapa användarprofilen godkänner Ägaren Villkoren. Det innebär att Picture My Life och Ägaren ingår ett avtal för vilket Villkoren gäller.

3.2 En aktuell version av Villkoren finns alltid tillgängliga på Picture My Lifes webbplats.

4. Regler för användningen av TJÄNSTERNA

4.1 Användningen av Tjänsterna ska ske på ett sätt som överensstämmer med dessa Villkor. Ägaren ansvarar gentemot Tjänsterna för att Användaren efterlever Villkoren.

4.2 Med undantag för sådant användande som uttryckligen tillåts eller stöds av Tjänsterna är det inte tillåtet att utan vår skriftliga tillåtelse:

i) sprida Användares innehåll i annat medium utan dennes tillåtelse;

ii) förändra eller modifiera någon del av Tjänsterna eller den tekniska plattformen;

iii) försöka skaffa åtkomst till Tjänsterna eller innehåll genom någon annan teknologi eller något annat medel annat än genom de åtkomstsätt som Picture My Life från tid till annan tillhandahåller, eller sådana andra funktioner som Picture My Life uttryckligen har anvisat för detta syfte;

iv) kringgå, avaktivera eller på annat sätt störa (i) säkerhetsrelaterade funktioner inom ramen för Tjänsterna, (ii) funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av Användares innehåll eller (iii) funktioner som inskränker användningen av Tjänsterna eller material tillgängligt via dem;

v) använda Tjänsterna eller innehåll för försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster;

vi) använda eller starta robot, spindel eller annat automatiskt system som skickar meddelanden till Picture My Lifes servrar;

vii) samla in eller lagra personuppgifter eller annars agera i strid med Villkoren eller viii) utan rättighetsinnehavares samtycke kopiera, reproducera, distribuera, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja annans innehåll eller material utöver vad som följer av dessa Villkor.

4.3 Tjänsterna får endast användas för de ändamål och på det sätt som den är avsedd för. Ägaren är t.ex. ensamt ansvarig för att användningen inte ger upphov till skada eller annan olägenhet för Picture My Life eller tredje man (exempelvis genom massanrop eller spridande av datavirus) eller strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut. Användning i strid med dessa Villkor kan komma att rapporteras av Picture My Life till myndigheter.

4.4 Tjänsterna tillhandahålls i vid var tid gällande befintliga skick. Picture My Life kan inte garantera att Tjänsterna alltid kommer att fungera utan störning eller är fri från felaktigheter och brister. Inte heller garanterar Picture My Life att den information som erhålls vid användningen är korrekt eller tillförlitlig.

5. Integritet

5.1 Picture My Life är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas av Användaren vid användandet av Tjänsterna.

5.2 Eftersom Dagboken är tänkt att fungera som just en dagbok är integriteten väldigt viktig för oss, vilket också gäller för Scheman. Genom att godkänna Villkoren godkänner du även att personuppgifter samlas in och behandlas enligt vår integritetspolicy, Bilaga. Vi kommer därför aldrig att använda personuppgifter för några andra ändamål än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla respektive Tjänst.

5.3 Utan hinder av ovanstående har Picture My Life rätt att anlita personuppgiftsbiträde inom ramen för t.ex. identitetsverifiering och IT-drift. Ett sådant personuppgiftsbiträde är dock skyldigt att inte använda personuppgifter på annat sätt än vad som medges enligt Villkoren.

6. Tillhandahållande av eget innehåll

6.1 Inom ramen för både Dagboken och Scheman har Användaren möjlighet att ladda upp eget innehåll, såsom bilder, filmer och texter. Sådant innehåll blir tillgängligt för andra användare, skolpersonal och andra enligt inställningarna i Användarprofilen. Picture My Life ansvarar inte för hur sådana tredje män använder innehållet.

6.2 Äganderätten till innehåll som Användaren laddar upp är Användarens (eller den rättighetsinnehavare vars tillåtelse har inhämtats enligt Villkoren).

6.3 Ägaren är gentemot Picture My Life ensamt ansvarig för innehåll som Användaren laddar upp och konsekvenserna av uppladdningen. Picture My Life är inte ansvarigt för innehåll som laddas upp av annan än Picture My Life och står inte bakom annans innehåll eller vad som uttrycks i sådant innehåll. Vi kan inte garantera att det inte förekommer innehåll som är felaktigt, kränkande eller anstötligt på Tjänsterna. Om inte annat följer av lag har Picture My Life ingen skyldighet att ta bort sådant innehåll.

6.4 Ägaren är gentemot oss ensamt ansvarig för att ha inhämtat samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet till uppladdning av innehåll som genom upphovsrätt eller på annat sätt helt eller delvis tillkommer annan. Sådan(t) samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet ska även omfatta rätt att upplåta innehållet i enlighet med punkt 6.3 och att innehållet används på det sätt som Tjänsterna medför.

6.5 Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ta bort innehåll som vi får kännedom om och som enligt vår bedömning kan uppfattas som kränkande eller olämpligt.

6.6 Efter att Användare har laddat upp innehåll kan innehållet redigeras eller tas bort i den omfattning som tjänsten från tid till annan tillåter. Sådant innehåll som har gjorts tillgängligt för andra är dock inte alltid möjligt att redigera eller radera.

7. Pris och betalning

7.1 Tjänsterna är prenumerationstjänster. Prisuppgifter för prenumeration finns på vår webbplats. Betalning kan ske genom de betalningsmetoder som Picture My Life från tid till annan erbjuder.

7.2 Picture My Life kommer att meddela ändringar i priset minst en månad innan det nya priset börjar gälla.

7.3 Om tillgången till Dagboken och eller Scheman tillhandahålls enligt avtal mellan Picture My Life och tredje man, t.ex. skola, daglig verksamhet eller Skolfederationen, kan det hända sådan tredje man betalar för prenumerationen. Då behöver du inte betala. Om däremot avtalet med sådan tredje man upphör kommer du att behöva betala för tjänsten och registrera betalningsinformation, såsom bankkortuppgifter, för fortsatt tillgång till aktuell Tjänst.

7.4 Vid utebliven betalning stängs Dagboken och/eller Schema av 30 dagar efter att påminnelse skickats.

8. Ändringar av dagboken

Tjänsterna uppdateras och förändras emellanåt. Det innebär att Picture My Life har rätt att från till tid annan förändra Tjänsterna till form, innehåll och natur utan föregående information.

9. Immateriella rättigheter

9.1 Picture My Life har exklusiv äganderätt, upphovsrätt och all annan rätt till Tjänsterna, liksom resultatet av bearbetningar av eller behandling av data däri, och därtill knutna varumärken.

9.2 Användaren får gärna ladda ned, visa upp eller skriva ut information från Tjänsterna. Denna information är emellertid endast avsedd för eget personligt, icke-kommersiellt bruk. Denna rätt utgör inte någon överföring av äganderätten till endera av Tjänsterna, webbplatsen eller dess material. Tjänsterna och materialet som förmedlas därigenom, inbegripet all text och alla bilder, ägs av Picture My Life eller används av Picture My Life enligt licens. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att Picture My Life först har medgivit detta skriftligen.

9.3 På alla kopior av Dagboken, Scheman och deras innehåll ska alla förekommande copyrightmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt lämnas kvar.

10. Ändringar av villkoren

Picture My Life har rätt att göra ändringar av Villkoren. Vi kommer att meddela Ägare innan vi genomför väsentliga ändringar i Villkoren och ge denne möjlighet att ta del av de reviderade Villkoren innan Användare fortsätter att använda Dagboken och eller Scheman. Om du fortsätter att använda Dagboken och/eller Scheman efter att ändringar har gjorts i dessa Villkor innebär det att du godkänner de ändrade villkoren. Om inte ändringen godkänns, kan tillgången till båda Tjänsterna eller någon av dem komma att begränsas eller upphöra.

11. Uppsägning

11.1 Ägare kan när som helst avregistrera Användaren från Dagboken och/eller Scheman. Vid avregistrering ska dessa Villkor anses uppsagda till upphörande samma kalendermånads utgång.

11.2 Om tillgången till Tjänst tillhandahålls enligt avtal mellan Picture My Life och tredje man, t.ex. skola, daglig verksamhet eller Skolfederationen, ska dessa Villkor anses automatiskt uppsagda till omedelbart upphörande när avtalet mellan Picture My Life och den tredje mannen upphör att gälla. För att undvika upphörande enligt denna bestämmelse uppmanas Ägare kontakta oss för fortsatt tillgång till tjänsten.

11.3 Vid detta avtals upphörande upphör tillgången till den Tjänst eller de Tjänster avtalet avser. Vid upphörande enligt punkt 11.1 och 11.2 kan Ägare och Användare skriva ut Användarens innehåll på Dagboken och/eller Scheman inom 30 dagar från upphörandet. Picture My Life kommer att spara all information om Användare och Ägare samt allt innehåll som Användaren har laddat upp på sin Användarprofil under denna 30-dagarsperiod. Efter 30-dagarsperiodens utgång kommer sådan information och sådant innehåll att raderas.

11.4 Utan hinder av vad som i övrigt anges i denna punkt 11, har Picture My Life rätt att spara avidentifierad information (d.v.s. information som inte längre är en personuppgift) utan begränsning i tiden.

11.5 Picture My Life kan stänga av eller begränsa Användares tillgång till Tjänsterna om denne eller Ägare brutit mot väsentlig bestämmelse i dessa Villkor, brutit mot annan bestämmelse i dessa Villkor utan att vidta rättelse efter påpekande, använt Tjänst i samband med brott (eller vid skälig misstanke om sådan verksamhet), lämnat oriktiga uppgifter vid registreringen av Användarprofil eller på annat sätt visat att Användare eller Ägare inte kan eller inte har för avsikt att följa dessa Villkor. Picture My Life kan också komma att säga upp Villkoren om vi blir skyldiga att avsluta avtalsförhållandet enligt lag eller myndighets bindande beslut eller om vi beslutar att inte längre tillhandahålla Dagboken eller Scheman. Picture My Life kan också stänga av eller begränsa tillgång till Tjänsterna om det finns misstanke om att kontot används av annan eller om kontot används på ett sätt som innebär risk för övriga användare (exempelvis oavsiktlig spridning av datavirus).

12. Ansvar

12.1 Picture My Lifes ansvar för skada är begränsat till vad som kan följa av tillämplig tvingande lag. Vi ansvarar således inte för skada som Ägare eller Användare upplever att de tillfogats på grund av att (i) Tjänsterna inte fungerat som förväntat, (ii) Picture My Life tagit bort innehåll, begränsat tillgång till Dagboken och/eller Scheman eller stängt av Användarprofil, (iii) annan obehörigen berett sig tillträde till Användarprofil eller (iii) Picture My Life gjort ändringar i Dagboken och/eller Scheman eller Villkoren.

12.2 Ägare kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Picture My Life eller annan till följd av att du eller Användare agerar på ett sätt som strider mot dessa Villkor eller till följd av annat oaktsamt eller uppsåtligt agerande.

13. Force Majeure

Om Picture My Life förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren på grund av omständighet som Picture My Life inte kunnat råda över (som blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, elavbrott, avbrott i kommunikationer, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits), ska det medföra framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från eventuella påföljder.

14. Övrigt

14.1 All Picture My Lifes kommunikation med Ägare och Användare sker elektroniskt genom e-mail eller anslag på vår hemsida. Vid e-mail använder vi oss av de kontaktuppgifter som Ägare lämnat till oss. Ägaren är därför skyldig att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

14.2 Picture My Lifes underlåtelse att utöva eller göra gällande rättighet i Villkoren medför inte att Picture My Life har avstått från att tillvarata sina rättigheter utan dessa kan när som helst göras gällande av Picture My Life.

14.3 Om en bestämmelse i dessa Villkor skulle visa sig ogiltig eller oskälig ska den bestämmelsen jämkas eller tas bort från Villkoren utan att Villkoren i övrigt påverkas. 1.4 Picture My Life har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan liksom att anlita underleverantör för fullgörandet av sina åtaganden enligt dessa Villkor.

15. Tillämplig lag och tvistlösning

15.1 Dessa Villkor lyder under svensk lag. Tvist angående dessa Villkor ska lösas av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.