KIND söker barn och föräldrar som vill delta i social färdighetsträning

Projektet som kallas för KONTAKT är arrangerat av Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) och är en studie om social färdighetsträning i grupp för barn och unga med autismspektrumtillstånd (AST). KONTAKT är en social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. Programmet baseras på beteenderiktade principer och utgår från barnets valda problembeteenden, kunskaper om social kognition och samarbete med såväl …