Prenumerationsavtal

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Prenumerant och Picture My Life Communication AB, org. nr 556982-7792 (nedan kallat PML), avseende prenumeration av tjänsterna på plattformen PictureMyLife® (nedan kallat Prenumerationen).

2. Prenumerationen

2.1 Innehållet i Prenumerationen specificeras i bekräftelse vid tecknandet.

2.2 PML tillhandahåller fri support för Prenumerant under Prenumerationsperioden via e-post och information på PMLs webbplats.

3. Avtalstid för Prenumeration

3.1 Beställningen är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av PML.

3.2 Prenumerant som är att anse som Konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), har rätt att frånträda Avtalet om detta har ingåtts på distans, t.ex. via Internet, genom att meddela PML detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag Prenumeranten mottar bekräftelsen (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om Prenumeranten börjat använda Prenumerationen under ångerfristen.

3.3 Prenumerationen är löpande med 2 veckors uppsägning.

3.4 Uppsägning kan med fördel göras via det formulär som PML tillhandahåller på sin hemsida. En uppsägning kan även göras via e-post.

3.5 Endera parten har rätt att skriftligen via e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.

4. Avgifter för Prenumerationen

4.1 Avgifter för Prenumeration utgår i form av förskottsbetalning via betaltjänsten på PMLs sida enligt den betalningsperiod som Prenumeranten väljer i samband med beställning.

4.2 PML har rätt att stänga av Prenumerationen om Prenumeranten underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Prenumeranten, via e-post.

4.4 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

4.5 Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts Prenumeranten minst 30 dagar i förväg, via e-post eller genom information på PMLs hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

4.7 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående Prenumerationspriser.

4.8 Vid uppsägning från Prenumeranten eller av PML på grund av brott mot villkoren återbetalas inte inbetald avgift för pågående eller kommande period.

5. PMLs ansvar

5.1 PML har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Prenumerationen om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag eller myndighetsbeslut.

5.2 PML ansvarar för fel i Prenumerationen som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som PML har rätt att göra enligt dessa Allmänna villkor.

5.3 Om Prenumeranten till följd av fel som har orsakats av PML inte har kunnat använda Prenumerationen har Prenumeranten rätt till nedsättning av avgift som svarar mot felets omfattning. Sådan nedsättning skall ske med hänsyn till den tid under vilken felet förelegat i förhållande till gällande Prenumerationsavgift. Krav på nedsättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.

5.4 PML ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av PML