Lär mer om funkofobi

Funkofobi… vad är det? Ett helt nytt ord som sammanfattar fördomar om personer med funktionsnedsättning. Från årsskiftet är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Tanken är att förbudet i diskrimineringslagen ska stärka och komplettera de lagar och regler som redan finns om tillgänglighet.

olika men ändå lika

Förbundet Unga Rörelsehindrade beskriver funkofobi så här:

”Funkofobi är fördomar mot personer med funktionsvariationer. För många är vi bara cp. Om vi ska slå hål på fördomarna måste vi börja prata om dem. Vår kampanjs mål är att få så många som möjligt att prata om de fördomar som finns mot personer med funktionsvariationer. Det har vi lyckats med”.

Diskriminering har inga gränser Men vad menas egentligen med diskriminering? Helt enkelt att någon blir sämre behandlad än någon annan. Att bli sämre behandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder är diskriminerande. Diskriminering kan ta sig flera olika uttryck, direkt eller indirekt. Det direkta är att man blir negativt bemött men det indirekta kan vara att en viss regel missgynnar personen. Till exempel att du av religiösa skäl har en annan klädkod än den ”allmänna” i samhället. På diskrimineringsombudsmannens webbplats (do.se) finns frågor och svar och annan information om lag- ändringen. Myndigheten hjälper andra myndigheter, kommuner och organisationer om hur de kan öka tillgängligheten. En handbok, Riv Hindren, ger råd och det finns även checklistor som kan användas i arbetet. Att kunna delta i samhället oavsett funktionsförmåga är en grundläggande mänsklig rättighet. Den mer än fem år gamla diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering inom de allra flesta situationerna i vardagen, men även inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och Försäkringskassan. Men lagar behöver uppdateras efter samhällets utveckling.

Framförallt är det barn och unga med funktionsnedsättning som möter andra hinder i samhället än vuxna, till exempel i skolan. 21 procent av barnen med funktionshinder är ganska eller mycket missnöjda med sin skolsituation.

Av Annica Ahlberg Valdna

 

Läs mer här:

Motargument: http://motargument.se/2015/03/07/terminologi-funkofobi/

Myndigheten för delaktighet: http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/

DO, Diskrimineringsombudsmannen: http://do.se/sv/

Länk till handbok med råd och checklistor: Riv Hindren


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *