KIND söker barn och föräldrar som vill delta i social färdighetsträning

Projektet som kallas för KONTAKT är arrangerat av Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) och är en studie om social färdighetsträning i grupp för barn och unga med autismspektrumtillstånd (AST).

KONTAKT är en social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. Programmet baseras på beteenderiktade principer och utgår från barnets valda problembeteenden, kunskaper om social kognition och samarbete med såväl föräldrar som lärare. Gruppbehandlingen innehåller övningar i sociala färdigheter samt diskussioner om social kognition, socialt samspel, självreflektion och beskrivning av sig själv och andra.

Syftet med studien är att undersöka beteendeeffekten av social färdighetsträning/gruppbehandling, KONTAKT, hos barn och ungdomar med högfungerande AST. Man kommer också att undersöka den genetiska rollen vid effekten av behandlingen. Målgruppen för studien är barn och ungdomar med högfungerande AST och psykiatrisk komorbiditet såsom ADHD, ångest och depression mellan 8-17 år. Projektet baseras på en tidigare pilotstudie som visar lovande resultat (Herbrecht et al. 2009), vilket bekräftas av ett pilotprojekt vid BUP i Södertälje år 2011.

Huvudansvariga för projektet är professor Sven Bölte och projektledare är Nora Choque Olsson, doktorand vid BUP-KIND/KIND.

Vill du veta mer och hur man anmäler sig? Klicka här så kommer du dit >>