Bristande tillgänglighet är diskriminering från 1 januari 2015

Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Alla skolformer, liksom förskola och fritidshem, berörs av lagen.

 Specialpedagogiska skolmyndigheten välkomnar tillägget i diskrimineringslagen. Vi arbetar dagligen med frågan om hur vi förbättrar tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.

Kravet på tillgänglighet gäller inte bara lokalerna, även undervisningen ska enligt lagen anpassas till de behov elever med funktionsnedsättning kan ha. Det är nödvändigt för att skapa en tillgänglig verksamhet

En tillgänglig verksamhet anpassar den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. De delarna behöver följas åt för att barn och elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och vara delaktiga på lika villkor som sina kamrater.

Det här innebär lagändringen

Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet. Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Enskilda personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet i sina kontakter med verksamhetsutövare, till exempel inom restaurang, butik, utbildning, arbete och hälso- och sjukvård. Verksamhetsutövare är ansvariga att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning.

En annan sak att notera är att ordet funktionshinder byts ut till funktionsnedsättning i diskrimineringslagen.

(källa: Specialpedagogiska myndigheten)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *