Allmänna villkor

Följande villkor gäller för tillgång till och användande av denna webbplats. Ditt användande av webbplatsen innebär att Du godkänner och accepterar dessa villkor utan undantag. Picture My Life® är ett varumärke som representerar denna plattform. Webbplatsen och varumärket Picture My Life® ägs av Picture My Life Communication AB, org. nr 556982-7792, info@picturemylife.se.


Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgifterna som du registrerar på PictureMyLife kommer att hanteras av Picture My Life Communication AB. Personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen, PUL.

Vi behöver dina personuppgifter för att säkerställa inloggning, prenumeration och för att kunna kontakta dig via mail eller brev. Vi kommer inte att lämna några kontaktuppgifter vidare till samarbetspartners eller annan tredje part.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är sådana som du lämnat till Picture My Life Communication AB genom att registrera dig som prenumerant eller medlem.

Genom att godkänna våra allmänna villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Picture My Life Communication AB har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter och att återkalla lämnade samtycken. För begäran om information, rättelse etc. kan du vända dig till info@picturemylife.se.

Användning av material samt upphovsrätt

Du får gärna ladda ned, visa upp eller skriva ut information från denna webbplats. Denna information är emellertid endast avsedd för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Denna rätt utgör inte någon överföring av äganderätten till webbplatsen och dess material. Denna webbplats och materialet på denna, inbegripet all text och alla bilder (”material”), ägs av Picture My Life Communication AB. Inga ändringar i avsikt att reproducera materialet på nytt får göras. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att Picture My Life Communication AB först har medgivit detta skriftligen. På alla kopior av webbplatsen och dess material måste alla Picture My Lifes copyrightmeddelanden (Copyright © Picture My Life Communication AB) och andra meddelanden om ägarrätt lämnas kvar.

Friskrivning från skadeståndsansvar

Innehållet i denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och enligt tillgång. Användningen av information, verktyg och tjänster på denna webbplats sker alltid på egen risk och på användarens eget ansvar, t ex vilka uppgifter som läggs in och hur detta uppfyller eventuella sekretesskrav i verksamheten.

Picture My Life Communication AB påtar sig inte ansvar för någon som helst skada som uppkommer till följd av att en användare har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång och använt denna webbplats och att man som användare till följd av denna tillgång har förlitat sig på tillhandahållen information.

Picture My Life garanterar inte att informationen som ges är i alla delar heltäckande och kan därför inte heller ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information i denna webbtjänst.

Inte heller påtar vi oss ansvar för om användare vid något tillfälle inte har kunnat få tillgång till webbplatsen.

Picture My Life friskriver sig från allt ansvar för direkt och indirekt skada av vilket slag det vara må. Denna begränsning gäller även skada eller virus som kan påverka användarens datorutrustning genom användningen av webbplatsen.

När tjänsten används inom sådan verksamhet som lyder under sekretess och tystnadsplikt, samt under lagar och föreskrifter om dokumentation och journalhantering, är det användarens ansvar att tillse att dessa regler efterlevs. Picture My Life friskriver sig från allt ansvar för hur materialet på webbsidan används i sådan verksamhet och vilka uppgifter som läggs in. Det är användarens ansvar att t ex till se att den information på webbsidan som behöver dokumenteras på annat sätt kopieras och införs även där och att gällande sekretessbestämmelser uppfylls.

Tillämplig lag
Denna ansvarsfriskrivning och materialet på denna webbplats skall lyda under och tolkas i enlighet med materiell svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med denna ansvarsfriskrivning skall, om de inte löses i godo, avgöras av svensk domstol.

Länkar

Till andra webbplatser
Länkar till andra webbplatser ges i bekvämlighetssyfte. Picture My Life Communication AB tar inget ansvar för materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser och skall inte ha något ansvar för skada som uppkommer till följd av materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser.

Till oss
Länka gärna till oss så länge det är ett icke kommersiellt syfte. Andra företag, organisationer eller privatpersoner får inte utnyttja vårt varumärke eller webbplats för eget vinstsyfte.

I vår e-post till dig
I en del av vår e-post använder vi länkar som leder till innehåll på vår webbsida eller direkt till Dagboken. Vi mäter klick-frekvensen på dessa länkar vilket hjälper oss att förstå vad som är intressant i vår kommunikation till dig. Om du inte vill delta i en sådan mätning bör du inte klicka på länkar i mail från oss. Vi skickar också ut nyhetsbrev 1 gång i månaden. Om du inte vill få nyhetsbrev från oss kan du i samma mail välja att avprenumerera nyheter från oss.

Information i befintligt skick

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Picture My Life Communication AB gör inga utfästelser och ger inga underförstådda garantier avseende materialet. Picture My Life Communication AB tar inget ansvar och åtar sig ingen ersättningsskyldighet av något slag med anknytning till eller i samband med användningen av denna webbplats eller materialet därpå. Dessutom varken garanterar eller utfäster sig Picture My Life Communication AB att din användning av materialet på denna webbplats inte kommer att innebära intrång i rättigheter tillhörande tredje part som inte ägs av Picture My Life Communication AB.

Bildregler

Upphovsrätten
Bilder som du lägger upp måste vara tagna eller skapade av dig som är medlem, i syfte att upprätthålla upphovsrättslagen. Bilder som du köpt eller på annat sätt förvärvat och där ni tillgivits tydliga rättigheter som medger återpublicering på internet kan vara OK, men PictureMyLife® förbehåller sig rätten att neka eller ta bort bildmaterial som redaktionen anser tvistigt. Varumärken eller andra registrerade figurer får inte användas såvida ni inte själva äger rättigheterna till avbildningen.

Cookies

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats som använder cookies (små textfiler med information) bli informerade om vilka cookies som används, vad de används till och hur de kan undvikas. Läs mer om lagen och dess innebörd på Post och Telestyrelsens hemsida.

På PictureMyLife-webbplatsen används olika typer av cookies som lagras på din dator, cookies som endast lagras under ditt pågående besök (sessionscookies), cookies som lagras även mellan dina besök samt så kallade tredjepartscookies.

Cookies används av PictureMyLife® för att ge dig som besökare tillgång till olika grundläggande funktioner för att underlätta din användning och förbättra din upplevelse av webbplatsen. Information som sparas i cookies är exempelvis information kring formulär som du svarat på/fyllt i, inställningar för hur webbplatserna visas (upplösning, språk osv), samt information om du har mjukvaran Flash installerad eller inte.

För att förbättra webbplatserna använder Picturemylife.se dessutom cookies för att kunna föra statistik över våra besökare. Den information som samlas in avidentifieras och personliga uppgifter som kan knytas till dig används aldrig för statistik.

Stänga av cookies
Du behöver inte acceptera att ta emot cookies om du inte vill och du kan närsomhelst stänga av cookies genom att ange detta i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du ska gå tillväga beskrivs i din webbläsares hjälpavsnitt.

Genom webbläsarens inställningar kan du även radera eventuella cookies som redan sparats på din dator. Tänk dock på att om du stänger av cookies så kan vissa tjänster och/eller sidor helt eller delvis sluta att fungera.

Widgit-symboler, Svenskt Teckenspråk, Pictogram och Ritade Tecken

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017.

Svenskt teckenspråkslexikon av Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvist. Baserat på arbete från www.ling.su.se.

Bildrättigheterna för Pictogram bildbas tillhör Pictogram Ideogram Communications© 1980 Subhas C Maharaj. Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ritade Teckens bildbas utvecklas av Specialpedagogiska skolmyndigheten. © Specialpedagogiska skolmyndigheten.