Allmänna villkor (legacy)

Januari 2023

 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER – ALLMÄNT OM DAGBOKEN/VÅRA TJÄNSTER

1.1 PictureMyLife Communication AB (”PictureMyLife”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller via prenumeration en digital, bildbaserad kontaktbok (”Dagboken”) och tillhörande ”Tjänster”. PictureMyLife är till för barn, unga och vuxna som häri benämns ”Huvudpersonen” med behov av kommunikativt stöd samt anhöriga och stödpersoner som ex vis vill kunna förbättra kommunikation sinsemellan i det dagliga livet.

1.2 Dagboken/Tjänster specificeras och avtalas i Prenumerationsavtal (”Prenumerationsavtal”) mellan PictureMyLife och Prenumerant.

1.3 Dessa Allmänna villkor (”Allmänna villkor”) tillämpas som avtal mellan PictureMyLife och vår kund såvida annat inte skriftligen avtalats mellan parterna. Allmänna villkor ingår som bilaga till ”Prenumerationsavtalet”.

1.4 I Dagboken/Tjänster benämns den roll som Prenumerant har som ”Admin”, varmed avses företrädare för Prenumerant (t.ex. en lärare eller annan pedagog) som kan vidta åtgärder i syfte att ge Huvudpersonen och dennes vårdnadshavare/god man tillgång till Dagboken/Tjänster.

1.8 Begrepp som används häri men som inte är definierade, har den betydelse de givits i Prenumerationsavtal eller Användarvillkor.

 1. LICENS, NYTTJANDERÄTT OCH GODKÄNNANDE AV ALLMÄNNA VILLKOR

 2.1 Prenumerant erhåller en icke exklusiv, icke överlåtbar, tidsbegränsad rätt att använda Dagboken i enlighet med Avtalet. Prenumerant äger inte rätt att underlicensiera Dagboken till annan. Med varje prenumeration följer en rätt till 30 Inbjudna (anhöriga, stödpersoner, lärare) som Admin kan bjuda in för att följa med/delta i Dagboken/Tjänster,

2.2 Genom att underteckna Prenumerationsavtal och/eller att skapa Dagbok/Tjänster godkänner Admin/ Ägare dessa Allmänna villkor. Det innebär att PictureMyLife och Admin/Ägare ingår ett avtal för vilket Allmänna villkor gäller. Inbjudna godkänner Allmänna villkor i samband med registrering i Dagboken.

2.3 En aktuell version av Allmänna villkor finns tillgängliga på PictureMyLife.se.

 1. PICTUREMYLIFE:s TILLHANDAHÅLLANDE AV DAGBOKEN/TJÄNSTER

3.1 PictureMyLife ska tillhandahålla Dagboken/Tjänster på ett fackmässigt sätt i överensstämmelse med Avtalet. Prenumerant ska godkänna användarvillkoren för att kunna använda Dagboken.

3.2 PictureMyLife har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. PictureMyLife ansvarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

3.3 PictureMyLife använder sig av tredjeparts teknologi för utveckling och drift av Dagboken/Tjänster, bl.a. utvecklingsverktyg, protokoll, Internet, kommunikation m m. PictureMyLife ansvarar inte för funktionalitet hos tredjeparts teknologi.

3.4 Vid fel i Dagboken/Tjänster ska PictureMyLife avhjälpa felet inom skälig tid med hänsyn till felets komplexitet, karaktär och betydelse för Prenumerant.

 1. ANVÄNDNING PICTUREMYLIFE

Bestämmelser för användning av PictureMyLife regleras i ”Användaravtal” som finns tillgängligt här: www.PictureMyLife.se.

 1. AVGIFT/BETALNNG.

5.1 Prenumerant ska betala det pris (”Avgift”) som följer av Prenumerationsavtalet. Avgift erläggs årsvis i förskott mot faktura.Prenumerant ska betala faktura inom trettio dagar från fakturadatum enligt anvisningar på faktura.

5.2 Alla Avgifter och kostnader anges exklusive mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter.

5.3 Om tillgång till Dagbok/Tjänster tillhandahålls i avtal mellan PictureMyLife och tredje part (skola, boende eller daglig verksamhet) kan det hända att tredje part betalar för prenumerationen (som därmed är Prenumerant). Då behöver Ägare inte betala. Om däremot avtalet med sådan tredje part upphör kommer Ägare att behöva betala för Dagbok/tjänster och registrera betalningsinformation, såsom bankkortuppgift, för fortsatt tillgång till Dagbok/tjänster.

5.4 PictureMyLife aviserar prisändring genom faktura avseende nästkommande ettårsperiod. Om Prenumerant meddelar PictureMyLife skriftligen senast på förfallodagen, enligt senaste faktura, att det ändrade priset inte accepteras, upphör Prenumerationsavtalet att gälla den sista dagen i innevarande Prenumerationsperiod. Annars anses prisändringen accepterad.

5.5 Årsavgift återbetalas ej för det fall att prenumerant avser att avsluta sin Prenumeration i förtid.

5.6 Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Påminnelse- och förekommande inkassoavgift kommer att debiteras Prenumerant.

 1. STÄNGNING AV DAGBOK/TJÄNSTER

PictureMyLife får stänga eller begränsa Dagboken om:

 1. a) Prenumerant är försenad med betalning och trots påminnelse att inom 30 dagar reglera förfallet belopp inte erlägger betalning; eller
 2. b) Prenumerant har brutit mot åtagande enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter att PictureMyLife skriftligen via e-post anmodat Prenumerant att vidta rättelse; eller
 3. c) Vad som ligger Prenumerant till last inte är av ringa betydelse för PictureMyLife
 1. INTEGRITETSSKYDD

Bestämmelser för ”Integritetsskydd” finns tillgängliga här::www.PictureMyLife.se.

 1. SEKRETESS

8.1 Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja information om den andra parten som kan uppfattas som konfidentiell, som part erhåller eller erhållit från den andra parten.

8.2 Ingen av parterna kommer heller att avslöja information som Prenumerant lämnar genom Dagboken/Tjänster för tredje man. Med ”tredje man” i denna bestämmelse avses inte hel- eller delägt dotterbolag till PictureMyLife eller PictureMyLifes samarbetspartners och underkonsulter.

8.3 Denna sekretessbestämmelse utgör inte hinder för part att lämna ut information när skyldighet föreligger enligt lag eller på grund av domstols- eller myndighetsbeslut, eller med stöd av Avtalet.

8.4 Sekretessåtagandet ska fortsätta att gälla även efter det att Avtalet i övrigt har upphört att gälla, utan begränsning i tid. 

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 PictureMyLifes tillhandahållande av Dagboken/Tjänster till Prenumerant ska inte på något sätt innebära att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåtits till Prenumerant. All ägande- och upphovsrätt hänförlig till Dagboken tillhör PictureMyLife..

9.2 I händelse av anspråk från tredje man mot Prenumerant p.g.a. Prenumerants användning av Dagboken i enlighet med Avtalet, som medför intrång i sådan tredje mans immaterialrätt, ska PictureMyLife ersätta Prenumerant för skäliga kostnader och skadestånd som Prenumerant genom förlikning eller dom kan bli skyldig utge på grund av intrånget.

9.3 På motsvarande sätt är Prenumerant skyldig att hålla PictureMyLife skadeslös då programvara eller annat material som Prenumerant tillhandahåller PictureMyLife orsakar intrång i tredje mans immaterialrätt.

9.4 Åtagandena ovan förutsätter att PictureMyLife respektive Prenumerant utan dröjsmål informeras om det påstådda intrånget och ges möjlighet att bestämma över hur försvaret och eventuell förlikning ska hanteras.

9.5 PictureMyLife ansvarar inte för intrång i annans rätt som orsakats av att Prenumerant använder Dagboken i strid med Avtalet eller av Prenumerants modifiering av Tjänsten. Prenumerant ska hålla PictureMyLife skadeslöst för alla kostnader, avgifter, skadestånd, krav och andra utgifter som PictureMyLife orsakas av sådan modifiering eller användning.

 1. ÄNDRNGAR I ALLMÄNNA VILLKOR

10.1 PictureMyLife äger rätt att löpande göra ändringar av Allmänna villkor.

10.2 PictureMyLife meddelar Prenumerant om sådan ändring anses vara väsentlig före att denna ändring sker.

10.3 Om Prenumerant fortsätter att använda våra Tjänster 30 dagar efter att ändring har gjorts i Allmänna villkor innebär det att Prenumerant godkänner de ändrade Allmänna villkoren.
10.4 Om inte ändringen godkänns, kan tillgången till Tjänster komma att begränsas eller upphöra. 

 1. SKADESTÅND

11.1 Om inte annat följer av Avtalet har part rätt till ersättning för direkt skada som den andra parten, eller någon för vilken den andra parten svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Part har således inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador, om annat inte skriftligen har överenskommits i varje enskilt fall.

11.2 Parts skadeståndsansvar enligt denna bestämmelse är begränsat till ett belopp motsvarande ett års Avgifter för den Prenumeration som skadestånd avser.

11.3 Begränsningarna av parts skadeståndsskyldighet gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

 1. Reklamation m.m.

12.1 Begäran om prisavdrag eller skadestånd ska, för att kunna göras gällande, framställas senast en månad efter det att omständigheten till grund för begäran upptäcktes eller bort upptäckas.

12.2 Reklamation och eventuell hävningsförklaring ska alltid göras skriftligen.

 1. Force majeure

13.1 Om PictureMyLife förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som PictureMyLife inte kunnat råda över (som blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, elavbrott, avbrott i kommunikationer, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, pandemi eller motsvarande, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits), ska det medföra framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från eventuella påföljder.

 1. Överlåtelse av Avtalet

14.1 Part har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till tredje part liksom att anlita underleverantör för fullgörandet av åtaganden enligt dessa Allmänna villkor.

 1. Uppsägning av Avtalet

PictureMyLife äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Prenumerant begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 14 dagar från anmodan därom.

Bestämmelser för uppsägning av avtalet framgår i övrigt i ”Prenumerationsavtal”.

 1. Meddelanden

Meddelanden som enligt Avtalet ska ske skriftligen ska sändas med e-mail, bud eller rekommenderat brev, till den mottagande partens adress som den angetts i Avtalet eller meddelats i enlighet med denna bestämmelse.
Om sådant meddelande skickas med e-mail, anses det ha kommit fram vid tillfället när mottagandet bekräftas, via
ebrev, fysiskt brev eller på annat skriftligt sätt. 

 1. Tvister och Jurisdiktion

Eventuella tvister som uppstår från detta Avtal ska lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingar inte leder till en lösning, ska tvisten prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans med tillämpning av svensk rätt.

Om en bestämmelse i dessa  Allmänna villkor skulle visa sig ogiltig eller oskälig ska den bestämmelsen jämkas eller tas bort från Allmänna villkor utan att Allmänna villkor i övrigt påverkas.

PictureMyLife har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till annan liksom att anlita underleverantör för fullgörandet av sina åtaganden enligt dessa Allmänna villkor.